Punkt widzenia indywidualnej ewolucji

Konieczność ekspansji w świat otaczający wymaga przezwyciężenia lęku i bólu. Z punktu więc widzenia indywidualnej ewolucji koniecznym jej warunkiem jest istnienie ujemnego sprzężenia zwrotnego w odniesieniu do biologicznych sygnałów zagrożenia. Gdyby jednak istniało tylko ujemne sprzężenie zwrotne, żywy ustrój przestałby w końcu reagować na sygnały zagrożenia i tym samym skazany byłby na zagładę. Gdyby istniało tylko dodatnie sprzężenie zwrotne, wówczas wycofywałby się coraz bardziej z kontaktów z otaczającym światem, co doprowadziłoby w końcu do ustania wymiany z otoczeniem (metabolizmu informacyjno-energetycznego), a tym samym do śmierci.

Między obu mechanizmami (dodatniego i ujemnego sprzężenia zwrotnego) musi więc istnieć określony stan równowagi. Wiadomo, że ten stan równowagi wykazuje duże indywidualne i gatunkowe różnice. U niektórych gatunków zwierząt próg lękowy jest niższy (np. zając), u innych wyższy (np. lew). Prawdopodobnie analogiczne różnice gatunkowe istnieją w odniesieniu do progu bólowego. Poza tym istnieją różnice jednostkowe. Wiadomo, że są ludzie odważni i tchórzliwi, wrażliwi i mało wrażliwi na ból. Takie same różnice indywidualne istnieją w świecie zwierzęcym. Na ekspansję żywych ustrojów w świat otaczający można za Darwinem patrzeć jako na walkę między żywą jednostką a jej środowiskiem. Kto zwycięży, jest zagadką każdego indywidualnego życia. W walce tej sygnały zagrożenia odgrywają zasadniczą rolę, gdyż pozwalają się orientować, czy można iść naprzód czy trzeba się wycofać. Mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego świadczy o możliwości zwycięstwa żywego ustroju nad środowiskiem: jest on na tyle silny, że może mimo sygnałów lękowych i bólowych iść naprzód. Mechanizm zaś dodatniego sprzężenia przemawia za klęską żywego ustroju wobec jego środowiska, sygnały zagrożenia prowadzą do coraz większej dezintegracji czynności ustroju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>