Psychoterapia lęku w psychosomatyce i w psychiatrii

Problem lęku w psychiatrii jest znacznie szerszy i bardziej skomplikowany niż w medycynie somatycznej. Chorzy psychiatryczni manifestują różnego rodzaju typy lęku, nie tylko lęk wywołany zagrożeniem z wnętrza ciała. Psychiatra musi więc dysponować dużą wiedzą psychopatologiczną, by móc właściwie ocenić rodzaj lęku i jego pochodzenie. Lęk u chorych psychiatrycznych jest nie tylko znacznie bardziej różnorodny niż u chorych somatycznie, ale też ma większą amplitudę wahań i większe tendencje do utrwalania się. Nasilenie lęku w chorobach psychicznych, np. w schizofrenii, przekracza na ogół możliwości wczucia się w to przeżycie. Jeśli w chorobach somatycznych sygnał lękowy jest na ogół krótkotrwały, zwykle najsilniej występuje na początku choroby i w okresach jej nasilenia, to w zaburzeniach psychicznych ma on charakter sygnału ciągłego. Trwa miesiącami, a nieraz latami. Psychiatra więc w znacznie większym stopniu niż lekarz somatyk musi umieć radzić sobie z lękiem swego pacjenta.

Sytuację utrudnia fakt, że zaburzenia psychiczne, a w szczególności psychozy, budzą lęk w samym lekarzu. Oczywiście nie przyznaje się on do takiego lęku, gdyż uchybiałoby to godności psychiatry. Już sam fakt jednak, iż zazwyczaj stawia dość ostrą granicę między zdrowymi a chorymi, choć w rzeczywistości granica ta jest raczej nieokreślona, świadczy o tendencjach izolacyjnych. To, czego się boimy, staramy się od siebie odsunąć, odizolować od nas, budujemy wysoki mur, by się uchronić przed niebezpieczeństwem, które czyha z zewnątrz. Granica jest zawsze wyrazem lęku, poza nią jest teren nieznany, niepewny, niebezpieczny, a nieraz wręcz wrogi. Lęk przed chorobą psychiczną tkwi głęboko w naturze ludzkiej i nawet praca w zawodzie psychiatry nie może go całkowicie zniwelować. Jest to lęk przed tym, co jest inne, co nie mieści się już w ludzkiej wspólnocie, lęk przed nocą podświadomości, którą odczuwa się w samym sobie, przed nieprzewidzial- nym i niewytłumaczalnym itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>