Lęk biologiczny – czynniki wewnętrzne i zewnętrzne cz. II

Lęk na podłożu seksualnym odpowiadałby z grubsza temu, co Freud określał jako Triebangst (lęk nerwicowy związany z aktywnością itd.). Jak wspomniano, Freud rozróżniał lęk nienerwicowy, obiektywny, Realangst. wywołany zewnętrznym zagrożeniem, oraz lęk nerwicowy, Triebangst i Gewissen- angst, pierwszy związany z funkcjami id. a drugi z funkcjami superego: ten drugi rodzaj lęku odpowiadałby lękowi moralnemu i częściowo społecznemu.

Jeśli potrzeby ustroju związane z pierwszym prawem biologicznym muszą być w krótkim czasie zaspokojone, inaczej niechybnie przychodzi śmierć, to potrzeby związane z drugim prawem biologicznym mogą być odłożone nawet ad infinitum. W związku z tym występuje dość istotna różnica w przebiegu reakcji lękowych: w wypadku pierwszego prawa reakcje te są dynamiczne i krótkotrwałe. Natomiast w wypadku zagrożenia drugiego prawa biologicznego są one długotrwałe, trwać mogą nawet przez całe życie: ich forma jest też bardziej różnorodna. Występują one u ludzi znacznie częściej niż reakcje lękowe związane z zagrożeniem własnego życia.

Skłania to nawet niektórych lekarzy do szukania genezy każdego lęku w zaburzeniach życia seksualnego, co na pewno jest zbytnim uproszczeniem. Nie należy zaburzeń życia seksualnego identyfikować z brakiem tegoż życia. Są ludzie, którzy żyją w celibacie i wcale nie odczuwają niepokoju nerwicowe- go, a są tacy, którzy prowadzą dość intensywne życie seksualne i nie uwalnia ich to bynajmniej od lęków o podłożu seksualnym. Wypełnienie drugiego prawa biologicznego nie polega bowiem na akcie seksualnym, ale na pełnej realizacji postawy ,,do”: zespolenie z otoczeniem, jakie osiąga się poprzez akt seksualny, musi być połączone z odpowiednią postawą emocjonalną (postawa ,,do”).

Akt seksualny pozbawiony komponentu uczuciowego, gdy chodzi tylko o wyładowanie seksualne, gdy partnera traktuje się wyłącznie jako przedmiot tegoż wyładowania, zamiast zmniejszać – często wzmaga napięcie lękowe, jest to bowiem sprzeniewierzenie się istocie drugiego prawa biologicznego. Natomiast brak wyładowania seksualnego może być wyrównany silną postawą ,,do” i wówczas mimo abstynencji seksualnej lęki nie wystąpią.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>